Публічний договір-оферта

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР-ОФЕРТА

про надання послуг

Фізична особа – підприємець Голєва Людмила Вікторівна, що діє на підставі виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (номер запису №2 068 000 0000 038841 від 13.08.2018) (надалі іменується "Виконавець"), та

Фізична/юридична особа, яка звернулася до Виконавця для отримання послуг із вивчення англійської мови в онлайн школі англійської мови «Bubbles English Center» (надалі іменується "Замовник"), разом іменовані як "Сторони", а кожна окремо – "Сторона", уклали цей договір про нижченаведене:

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Відповідно до ст.ст. 633, 634, 641 Цивільного кодексу України цей Договір є офіційною пропозицією (публічною офертою) з онлайн школою англійської мови «Bubbles English Center» до необмеженої кількості фізичних/юридичних осіб, що містить всі істотні умови, необхідні для надання послуг із вивчення англійської мови онлайн.

1.2. Умови цього Договору встановлюються однаковими для всіх Замовників. Приймаючи цю публічну оферту, Замовник погоджується з усіма викладеними нижче умовами і підтверджує, що йому зрозумілі всі її положення, відповідно, Замовник укладає на цих умовах зі школою англійської мови «Bubbles English Center» публічний договір про надання послуг.

1.3. Оферта – публічна пропозиція Виконавця, опублікована на офіційному сайті школи англійської мови «Bubbles English Center»: https://bubbles.center/ або інших електронних ресурсах/сервісах Виконавця, в тому числі в соціальних мережах, направлена та адресована будь-якій фізичній/юридичній особі з метою укласти публічний договір про надання послуг на умовах цього Договору. Публічна оферта також може бути зроблена шляхом надсилання комерційного електронного повідомлення Замовнику через месенджери або на електронну пошту, якщо Замовник не має можливості ознайомитися з запропонованими умовами через офіційний веб-сайт Виконавця.

1.4. Школа англійської мови «Bubbles English Center» є онлайн школою для дорослих фізичних осіб та корпоративних Замовників для вивчення англійської мови.

1.5. Під онлайн школою англійської мови «Bubbles English Center» розуміється, що послуги надаються Фізичною особою-підприємцем Голєвою Людмилою Вікторівною (РНОКПП 3250206480) відповідно до умов даної публічної оферти і яка є Виконавцем.

1.6. Під послугами із вивчення англійської мови онлайн розуміються:

- групові, парні та індивідуальні заняття з англійської мови для фізичних/юридичних осіб;

1.7. Замовник – фізична/юридична особа, яка отримує послуги Виконавця на умовах цього Договору. В разі прийняття викладених нижче умов і оплати послуг, таке прийняття є повним та безумовним, а фізична/юридична особа, яка провадить акцепт цієї оферти стає Замовником.

1.8. Офіційний веб-сайт Виконавця – веб-сторінка в мережі Інтернет за адресою: https://bubbles.center  яка є офіційним джерелом інформування Замовників про Виконавця та послуги, що ним надаються.

1.9. Сплата Замовником на рахунок Виконавця відповідної суми коштів є дією, що свідчить про прийняття пропозиції, та засвідчує бажання Замовника укласти Договір.

1.10. Договір є обов'язковим для виконання Виконавцем з моменту його оприлюднення на офіційному веб-сайті Виконавця та обов’язковим для Замовника з моменту акцептування умов даної публічної оферти.

1.11. З повним текстом даного Договору можна ознайомитися на офіційному веб-сайті Виконавця: https://bubbles.center.

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Виконавець зобов’язується за дорученням та погодженням із Замовником надати останньому одну або декілька платних послуг із вивчення англійської мови з переліку послуг (пакетів послуг) Виконавця, а Замовник зобов'язується прийняти та оплатити послуги на умовах, визначених цим Договором.

2.2. Формат надання послуг Виконавця Замовнику за вказаним Договором – онлайн.

 

3. АКЦЕПТУВАННЯ ДОГОВОРУ

3.1. Цей Договір укладається на умовах договору приєднання відповідно до ст. 634 Цивільного кодексу України та вважається укладеним з моменту прийняття публічної оферти.

3.2. Договір вважається укладеним, без його подальшого підписання Сторонами, з моменту усного або письмового звернення Замовника до Виконавця за отриманням послуг чи вчинення інших дій, передбачених цим Договором, що свідчать про акцептування (приймання) всіх умов даного Договору.

3.3. Підтверджуючими діями Замовника, які свідчать про укладення цього Договору є:

- направлення або надання Замовником Виконавцю відповідної заявки за допомогою засобів телефонного / електронного зв’язку, що розміщені на сайті Виконавця чи безпосередньо звернувшись до Виконавця;

- поставив (ла) галочку поруч із тезою: «Я прочитав (ла) і погоджуюсь з умовами Публічної оферти»;

- часткова або повна оплата Замовником послуг, або іншою уповноваженою ним особою, згідно зі встановленим цим Договором порядком, тарифами та цінами.

Будь-яка із зазначених у п. 3.3 цього Договору дій окремо, якщо вона виконана Замовником, свідчить про те, що Замовник ознайомлений з даним Договором і згоден з його умовами в повному обсязі.

3.4. Укладання Договору свідчить про те, що Замовник:

- отримав і ознайомився з усією необхідною інформацією про послуги і з порядком їх надання та оплати;

- надає Виконавцю право на збирання, обробку та зберігання персональних даних Замовника, що містяться в заявці, в порядку, встановленому Законом України «Про захист персональних даних»;

- дає свою згоду в порядку ст.ст. 307, 308 Цивільного кодексу України на те, що Замовник може бути знятий на фото-, кіно-, теле- чи відеоплівку. Фотографія, інші художні твори, на яких зображено Замовника, можуть бути публічно показані, відтворені, розповсюджені Виконавцем в рекламних, навчальних та інших цілях. При цьому, всі авторські та суміжні права на отримані фото- та відеоматеріали в будь-якому вигляді та на будь-яких носіях належать Виконавцю і не можуть бути використані без його згоди. Якщо Замовник заперечує проти використання його зображень на вказаних матеріалах, він письмово сповіщає про це Виконавця;

- приймає всі умови цього Договору без зауважень.

3.5. Договір вважається укладеним і вступає в силу з моменту сукупного або окремого виконання Замовником будь-якої з дій передбачених п. 3.3 Договору, що свідчить про повне і беззастережне прийняття ним всіх умов Договору без будь-яких виключень та/або обмежень та діє протягом усього терміну отримання послуг, або до моменту розірвання на підставах, визначених умовами Договору або нормами чинного законодавства України.

3.6. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а рівно всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання і виконання даного Договору відповідно до його умов.

3.7. Всі умови Договору, викладені в цій публічній оферті, є обов’язковими для Сторін. Якщо Замовник не згодний з умовами Договору, він не має права укладати цей Договір.

 

4. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ

4.1. Послуги з вивчення англійської мови надаються Замовнику на занятті в групі, в парі та індивідуально, тривалістю 60 або 90 хвилин, що попередньо узгоджується між сторонами.

4.2. Перед початком занять Виконавець обов’язково проводить тестування нових Замовників. На підставі проведеного тестування Замовнику повідомляється його рівень володіння англійською мовою та здійснюється підбір групи для занять або розроблення індивідуальної програми або підбирання відповідної програми для вивчення англійської мови. У разі якщо у Виконавця відсутні вільні групи та/або варіанти часу для індивідуального навчання та вивчення англійської мови, Виконавець залишає за собою право відмовити Замовнику в даному вивченні англійської мови онлайн.

4.3. Форма отримання послуги з вивчення англійської мови є онлайн в узгодженому між сторонами графіку (дні, часи).

4.4. Індивідуальні. парні та групові заняття з англійської мови проводяться в онлайн форматі на платформі ZOOM, Google Meet тощо.

4.5. Кількість Замовників у групі може складати від 3 до 8 осіб. Запис групових занять, проведених в онлайн формі, на постійній основі не ведеться. Такі заняття записуються лише на вимогу Замовника і за можливості зробити це викладачем.

4.6. Заняття відбуваються згідно встановленого розкладу (графіку занять), як правило, два рази на тиждень. За домовленістю сторін кількість занять на тиждень може змінюватись.

4.7. У разі неможливості зі сторони Виконавця (відсутність викладача Виконавця, його хвороба та інші поважні причини), Виконавець забезпечує тимчасову заміну викладача Замовнику або переносить заняття на інший час та дату, що погоджується із Замовником.

4.8. Для занять Виконавець кожному Замовнику надає навчальні матеріали з англійської мови в електронному вигляді.

4.9. Замовник має можливість скасувати індивідуальне заняття або змінити час та день його проведення, попередивши про це Виконавця або викладача за одну добу до початку заняття і не пізніше 17.00 год. Своєчасно перенесені заняття відробляються Замовником в поточному місяці і не переносяться на наступний місяць. Максимальна кількість перенесень занять зі сторони Замовника не більше ніж два рази на місяць. Відміна або перенесення раніше запланованого заняття на вимогу Замовника в день заняття (день/в день) не передбачене і оплачуються Замовником в повному обсязі. 

4.10. Групові заняття на вимогу Замовника не переносяться. У разі пропуску групового заняття Виконавець може надати Замовнику відеозапис пропущеного заняття (за наявності) та провести перевірку домашнього завдання. Надання відеозапису заняття та перевірка домашнього завдання можлива зі сторони Виконавця лише у разі пропуску зі сторони Замовника такого заняття не більше одного разу на місяць.

4.11. За недотримання умов, передбачених п.4.9. даного Договору, оплата за пропущене заняття Замовнику не повертається та не зараховується в рахунок майбутніх платежів.

4.12. У разі якщо поведінка Замовника під час проведення групових занять в онлайн формі не дає змоги викладачеві належно виконувати свої обов’язки, а іншим учням – ефективно сприймати інформацію, адміністрація школи має право запропонувати іншу форму занять або відмовитись від надання послуг такому Замовнику.

 

5. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

5.1. Індивідуальні заняття, парні заняття та заняття в групі оплачуються згідно тарифів, зазначених на офіційному сайті школи англійської мови «Bubbles English Center»: https://bubbles.center./.

5.2. Вартість послуг залежить від тривалості заняття, виду заняття (групове, парне або індивідуальне) та обраного курсу. Загальна вартість послуг за цим Договором визначається сумарною вартістю всіх наданих Замовнику послуг.

5.3. Виконавець залишає за собою право переглянути ціни за заняття з англійської мови в будь-який момент.

5.4. Послуги з вивчення англійської мови в групі, в парі або індивідуально надаються на попередній 100% платній основі за абонемент на відповідну кількість занять.

5.5. Попередня оплата за повну кількість занять, запланованих на місяць, розраховується виходячи з вартості одного заняття індивідуально або оплата 8 (восьми) занять в групі.

5.6. Попередня оплата здійснюється Замовником до 30 числа включно місяця, що передує розрахунковому, у розмірі повної вартості послуг за відповідну кількість занять, безготівковим шляхом на розрахунковий рахунок Виконавця згідно виставленого рахунку Виконавця. Не виставлення рахунку Виконавцем не звільняє Замовника від обов’язку оплати послуг на умовах і в порядку, визначених цим Договором.

5.7. У випадку відмови Виконавця від надання послуг Замовнику грошові кошти, які були сплачені за поточний місяць, повертаються Замовнику за заняття, які не відбулися через відмову Виконавця, в повному обсязі.

5.8. У разі одностороннього припинення договору Виконавцем, у зв’язку з порушенням Замовником умов даного Договору, попередня оплата, внесена Замовником, Виконавцем не повертається.

5.9. У разі пропуску Замовником занять із будь-яких причин, сплачені кошти за ці заняття Виконавцем Замовнику не повертаються.

5.10. У випадку відмови Замовника від отримання послуг за вказаним Договором, сплачені ним грошові кошти не повертаються.

5.11. У випадку завдання Замовником майної шкоди Виконавцю, така шкода відшкодовується самим Замовником відповідно до вимог цивільного законодавства України.

 

6. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

6.1. Виконавець зобов'язується:

6.1.1. Своєчасно, згідно з розкладом та програмою, проводити заняття із Замовником.

6.1.2. Не розголошувати відомості, які стали відомі Виконавцю під час виконання умов цього Договору.

6.2. Виконавець має право:

6.2.1. Для подальшої мотивації у вивченні англійської мови видати Замовнику внутрішній сертифікат школи про успішне закінчення навчання.

6.2.2. Відмовити в укладенні Договору чи в наданні послуг за Договором:

6.2.2.1. У разі відсутності технічної або іншої можливості надання Замовнику послуг, які ним запитуються.

6.2.2.2. У разі відсутності у Замовника передплати Виконавця за надання послуг, порядок внесення якої визначений цим Договором.

6.2.2.3. У разі систематичного невідвідування занять Замовником (пропуск трьох і більше занять поспіль).

6.2.3. На свій розсуд залучати третіх осіб для виконання своїх обов’язків за цим Договором.

5.2.4. Припинити надання послуг Замовнику в разі порушення ним умов Договору. Відновлення надання послуг Виконавцем здійснюється після повного усунення порушень за згодою обох сторін Договору.

6.2.5. У будь-який момент відмовити Замовнику в надані послуг, визначених у п. 1.6 цього Договору, у разі якщо його поведінка під час проведення занять не дає змоги викладачеві належно виконувати свої обов’язки, а іншим учням – ефективно сприймати інформацію, порушує соціально прийнятні норми поведінки та поваги, зокрема через використання нецензурної лексики, грубого висловлювання на адресу вчителя чи інших учнів, якщо вони беруть участь в уроці, підбурює на агресивні дії. У такому разі грошові кошти, які були сплачені Замовником за надання послуг, не повертаються.

6.2.6. В разі пропуску Замовником великої кількості занять, якщо його рівень знань не відповідає рівню знань учнів з якими він займався у групі, Виконавець має право запропонувати йому іншу групу (при наявності) з його рівнем знань, або індивідуальні заняття для покращення його рівня знань, які оплачуються згідно тарифів.

6.2.7. Змінювати час або дні навчання, попередньо повідомивши Замовника.

6.2.8. Надати Замовнику необхідні матеріали для вивчення англійської мови в електронному вигляді.

6.2.9. У разі необхідності, Виконавець залишає за собою право змінити третіх осіб, яких він залучив для виконання своїх обов’язків за цим Договором, на інших осіб.

6.2.10. Самостійно формувати групи, враховуючи рівень знань учнів, їхній вік тощо.

6.2.11. В односторонньому порядку розірвати даний Договір шляхом повідомлення Замовника про свій намір будь-яким зручним для обох сторін способом (письмовим або електронним).

6.3. Замовник та/або учень зобов'язується:

6.3.1. У повному обсязі й у терміни, визначені цим Договором, вносити плату за послуги, що надаються Виконавцем.

6.3.2. Не розголошувати відомості, які стали відомі учню під час виконання умов цього Договору.

6.3.3. Виконувати інші зобов’язання, які передбачені Договором.

6.4. Замовник та/або учень має право:

6.4.1. Користуватися послугами Виконавця для вивчення англійської мови відповідно до положень цього Договору.

6.4.2. Змінювати час або дні навчання за попереднім узгодженням із Виконавцем. Такі зміни можуть бути прийняті в разі наявності у Виконавця можливості забезпечити надання послуг з урахуванням таких змін.

6.4.3. При заняттях індивідуально відміняти заняття або змінювати час та дні заняття, попередивши про це адміністратора або викладача школи у порядку та на умовах, передбачених п.4.9 даного Договору.

6.4.4. Отримувати необхідну та достовірну інформацію про Виконавця, режим його роботи та перелік послуг, які надаються.

6.4.5. В односторонньому порядку розірвати даний Договір, за умови відсутності заборгованості перед Виконавцем за надані послуги, шляхом повідомлення Виконавця про свій намір будь-яким зручним для обох сторін способом (письмовим або електронним).

 

7. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

7.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за цим Договором, якщо дане невиконання стало наслідком непереборної сили (форс-мажор), які перебувають поза сферою контролю не виконуючої Сторони (військові дії, стихійні лиха, епідемії, екстремальні погодні умови, порушень громадського порядку, втручання з боку влади), за умови, що дані обставини безпосередньо вплинули на виконання умов Договору та підтверджені документом, виданим Торгово-Промислово Палатою України або регіональною торгово-промисловою палатою. У цьому випадку строк виконання Договірних зобов'язань, за погодженням Сторін, може бути продовжений на час дії форс-мажорних обставин.

7.2. Сторона, яка не в змозі виконати свої Договірні зобов'язання в силу форс-мажорних обставин, негайно інформує іншу Сторону про початок і припинення дії обставин непереборної сили, але не пізніше 10 днів після початку їх дії. Відсутність повідомлення, несвоєчасне повідомлення про форс-мажорні обставини позбавляють відповідну Сторону право на них посилатися.

7.3. У разі виникнення обставин непереборної сили, термін виконання зобов’язань за даним Договором відкладається до моменту закінчення дії таких обставин і їх наслідків. Якщо ці обставини тривають понад три місяці, Сторони проводять переговори з метою досягнення прийнятного для обох Сторін рішення.

8. ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

8.1. З урахуванням положень цього Договору, Цивільного кодексу України, Законів України «Про авторське право і суміжні права», «Про інформацію» та інших нормативно-правових актів, що регулюють сферу інтелектуальної власності, сторони домовилися про наступне:

- усі навчальні матеріали, в тому числі методи викладання англійської мови, що використовуватимуться з метою виконання даного Договору та результати інтелектуальної діяльності, охороняються авторським правом, майнові права інтелектуальної власності на які належать Виконавцю;

- майнові права інтелектуальної власності, зазначені в ст. 424 Цивільного кодексу України, на всі об’єкти права інтелектуальної власності, надані під час реалізації цього Договору Виконавцем, з моменту створення таких об’єктів у повному обсязі належать Виконавцю.

8.2. Результатами інтелектуальної діяльності Виконавця є: тексти, статті, презентації, шаблони, лекції, виступи, промови, відеокурси, фонограм, зображення, знаки для товарів та послуг, комерційні позначення і фірмові найменування, логотипи; гіпертекстові посилання, їх фрагменти, інформація, інші об'єкти, що розміщуються на офіційному сайті онлайн школи англійської мови «Bubbles English Center»: https://bubbles.center./ або інших електронних ресурсах/сервісах Виконавця, до яких наданий доступ Замовнику в результаті акцепту.

8.3. Замовник має право використовувати матеріали виключно для цілей виконання цього Договору.

8.4. Ніщо в цьому Договорі не повинно тлумачитись як передача Виконавцем Замовнику будь-яких майнових прав інтелектуальної власності на навчальні матеріали та/або дозвіл на використання таких навчальних матеріалів в інших цілях, ніж визначені цим Договором.

 

9. ТЕРМІН ДІЇ, ВНЕСЕННЯ ЗМІН, УМОВИ РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ ТА ІНШІ УМОВИ

9.1. Договір діє з моменту опублікування в мережі Інтернет на офіційному сайті онлайн школи англійської мови «Bubbles English Center»: https://bubbles.center./, вступає в силу з моменту акцепту оферти Замовником шляхом сукупного або окремого виконання будь-якої з дій, визначених п. 3.3 цього Договору, та діє до моменту завершення надання Виконавцем послуг згідно даного Договору.

9.2. Виконавець має право в односторонньому порядку вносити зміни і доповнення в цей Договір шляхом розміщення нової редакції публічної оферти на сайті без додаткового повідомлення Замовника. Нова редакція набирає чинності з дати публікації на сайті, якщо інше не буде зазначено в публічній оферті.

9.3. Чинна редакція Договору завжди розміщена на офіційному сайті Виконавця.

9.4. При внесенні Виконавцем в Договір істотних змін, що впливають на можливість використання послуг Замовником, Виконавець повідомляє про них Замовника телефонним / електронним зв’язком не менше, ніж за три робочих дні до вступу таких змін в силу.

9.5. Договір може бути розірваним за взаємною згодою сторін.

9.6. Договір може бути розірваним з ініціативи однієї зі сторін у разі порушення чи невиконання іншою стороною умов цього Договору або в інших випадках передбачених цим Договором.

9.7. Договір може бути розірвано достроково за ініціативою Замовника у наступних випадках:

- в односторонньому порядку із зазначенням причини шляхом повідомлення Виконавця про свій намір будь-яким зручним для обох сторін способом (письмовим або електронним);

- при істотній зміні умов Договору.

9.8. Договір може бути розірвано достроково Виконавцем у наступних випадках:

- при несвоєчасній оплаті Замовником наданих Виконавцем послуг (затримка оплати більш ніж на 14 календарних днів);

- при порушенні Замовником умов онлайн школи англійської мови «Bubbles English Center», передбачених цим Договором;

- в односторонньому порядку без зазначення причин шляхом повідомлення Замовника про свій намір будь-яким зручним для обох сторін способом (письмовим або електронним).

9.9. Закінчення строку дії Договору, дострокове його розірвання за ініціативи сторони або сторін, не звільняє сторони від виконання своїх обов’язків, які виникли під час дії Договору або у зв’язку із його виконанням.

9.10. Цей Договір є договором приєднання в розумінні ст. 634 Цивільного кодексу України.

9.11. Замовник підтверджує повне та однозначне розуміння предмету та змісту цього Договору, прав та обов’язків, які витікають або пов’язані з виконанням цього Договору, суть термінів, що вживаються у цьому Договорі.

9.12. Всі умови Замовнику цього Договору зрозумілі, які він приймає безумовно та в повному обсязі.

9.13. Можлива недійсність однієї або більше умов цього Договору не призводить до недійсності всього Договору або окремих його частин, які залишаються чинними.

 

10. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

10.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов’язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.

10.2. У разі якщо Замовник незадоволений якістю наданих йому послуг, сервісним рівнем обслуговування, вважає, що його права як Замовника та споживача були порушені, він має право звернутись із письмовою скаргою (претензією) до адміністрації Виконавця. Усні претензії не розглядаються.

10.3. Письмова претензія Замовника розглядається протягом чотирнадцяти календарних днів.

10.4. У разі недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються судом відповідно до законодавства України.

 

11. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

Фізична особа – підприємець

Голєва Людмила Вікторівна

адреса реєстрації: 03189, м. Київ, вул. Вільямса Академіка, буд.3/7, кв.217

РНОКПП - 3250206480

електронна пошта: info@bubbles.center

тел. +38 (068) 802 07 22

Замовити дзвінок